ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT WORLD INTERNATIONAL

 1. Definities 1.1. Talent World International: gevestigd te Berkel en Rodenrijs, en sinds 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Talent World International een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Talent World International en de Klant met betrekking tot de dienstverlening van Talent World International.

 2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Talent World International en de Klant. 2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Talent World International zijn bevestigd. 2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Dienstverlening 3.1. Talent World International biedt diverse diensten aan op het gebied van studie, sport, training, coaching, arbeidsbemiddeling, stage en beleving. 3.2. Talent World International zal zich inspannen om de diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 3.3. De Klant is gehouden alle informatie en medewerking te verschaffen die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van de diensten.

 4. Tarieven en betaling 4.1. De tarieven voor de dienstverlening van Talent World International worden vermeld op de website of in de offerte. 4.2. Talent World International is gerechtigd de tarieven jaarlijks te indexeren. 4.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 4.4. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is Talent World International gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

 5. Aansprakelijkheid en overmacht 5.1. Talent World International is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van de dienstverlening van Talent World International, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Talent World International. 5.2. Indien Talent World International door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. 5.3. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Talent World International onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Talent World International kan worden verlangd.

 6. 6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienstverlening van Talent World International, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooirechten, berusten bij Talent World International of diens licentiegevers. 6.2. De Klant verkrijgt uitsluitend het recht om de diensten te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn afgenomen. Het is de Klant niet toegestaan de diensten te verveelvoudigen, te distribueren, openbaar te maken, te decompileren of te reverse-engineeren. 6.3. De Klant vrijwaart Talent World International voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van door de Klant aan Talent World International verstrekte materialen en informatie.

  1. Geheimhouding en privacy 7.1. Talent World International zal alle informatie van de Klant vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of Talent World International daartoe wettelijk verplicht is. 7.2. De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy. 7.3. Talent World International zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van de Klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  2. Duur en beëindiging 8.1. De overeenkomst tussen Talent World International en de Klant wordt aangegaan voor de duur van de dienstverlening, tenzij anders overeengekomen. 8.2. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en een redelijke termijn voor nakoming is verstreken zonder dat nakoming heeft plaatsgevonden. 8.3. Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen betreffende intellectuele eigendom, geheimhouding en aansprakelijkheid onverminderd van kracht.

  3. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 9.1. Op alle overeenkomsten tussen Talent World International en de Klant is Nederlands recht van toepassing. 9.2. Geschillen tussen Talent World International en de Klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Talent World International is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.